Thai Resuscitation Council
คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
TH | EN
What you do matters. What you learned can save lives.
Partnership
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสอนช่วยชีวิต Resuscitation Council of Asia

หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป

หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป ([TRC] BLS Provider for Non-HCP)
หลักสูตรครึ่งวัน (08.00 - 12.00 น.) เนื้อหาหลักสูตร 1. การช่วยเหลือผู้ที่หมดสติโดยการกดหน้าอกและช่วยหายใจ ในเด็กและผู้ใหญ่ 2. การใช้เครื่องเออีดี 3. การเอาสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นออกจากทางเดินหายใจ ***ใช้สำหรับคอร์สภายในของสถาบันเท่านั้น***
ครึ่งวัน
1,000 บาท
หลักสูตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป ([TRC] BLS Instructor for Non-HCP)
BLS Provider + Instructor day 1 + ฝึกสอน BLS 1 class ***ใช้สำหรับคอร์สภายในของสถาบันเท่านั้น***
1 วัน ครึ่งวัน
5,500 บาท
หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป - การ์ด AHA ([AHA] Heartsaver)
หลักสูตร 4 ชั่วโมง (08.00 - 12.00 น.) **ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 3 ท่าน** เอกสารในคอร์สทั้งหมดใช้ของ AHA ผู้เข้าอบรมต้องอ่าน e-book ที่ได้รับล่วงหน้า ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://international.heart.org/en/our-courses/heartsaver%C2%AE-cpr-aed
ครึ่งวัน
1,200 บาท

หลักสูตรสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ([TRC] BLS Provider for HCP)
หลักสูตรครึ่งวัน (08.00 - 13.00 น.) ***ใช้สำหรับคอร์สภายในของสถาบันเท่านั้น***
ครึ่งวัน
1,500 บาท
หลักสูตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ([TRC] BLS Instructor for HCP)
BLS Provider + Instructor day 1 + ฝึกสอน BLS 1 class ***ใช้สำหรับคอร์สภายในของสถาบันเท่านั้น***
1 วัน ครึ่งวัน
10,000 บาท
หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง - การ์ด TRC ([TRC] ACLS Provider)
หลักสูตร 2 วันเต็ม (08.00 - 17.00 น.) ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนมาส่งในวันอบรม โดยเข้าไปที่ https://testmoz.com/1962761 แล้วกด Student Login กรอกชื่อ-นามสกุลของท่านในช่อง Name-Surname และกรอก Code ที่ได้รับจากผู้ประสานงานคอร์ส ในช่อง PASSCODE เมื่อทำเสร็จแล้วให้ท่าน print ผลคะแนน หรือ capture หน้าจอเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ในวันอบรม
2 วัน
5,500 บาท
หลักสูตรต่ออายุใบประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นสูง - การ์ด TRC ([TRC] ACLS Provider Renewal)
ACLS Provider
1 วันเต็ม (08.00 - 17.00 น.) ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนมาส่งในวันอบรม โดยเข้าไปที่ https://testmoz.com/1962761 แล้วกด Student Login กรอกชื่อ-นามสกุลของท่านในช่อง Name-Surname และกรอก Code ที่ได้รับจากผู้ประสานงานคอร์ส ในช่อง PASSCODE เมื่อทำเสร็จแล้วให้ท่าน print ผลคะแนน หรือ capture หน้าจอเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ในวันอบรม ***1. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 6 คน 2 .ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ต้องมีใบ ACLS Provider ของ TRC ที่ยังไม่หมดอายุและสามารถตรวจสอบได้*** หากมีปัญหาในการสมัคร ติดต่อ info@thaicpr.org
1 วัน
3,300 บาท
 • [TRC Card] ศูนย์จำลองสถานการณ์ แพทย์ไทย 88 ACLS Renewal 7/256418 พ.ย. 2564  
 • [TRC Card] ศูนย์จำลองสถานการณ์ แพทย์ไทย 88 ACLS Renewal 8/256419 พ.ย. 2564  
 • [TRC Card] รพ.จุฬาลงกรณ์ ACLS Renewal 9/256417 ธ.ค. 2564  
หลักสูตรต่ออายุใบประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นสูง - การ์ด TRC (MCQ 1 ปี) ([TRC] ACLS Provider Renewal (MCQ1 year))
ACLS Provider
หลักสูตรต่ออายุ ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ไม่สามารถจัดสอบปฏิบัติได้ จึงเป็นการสอบ MCQ โดยจะสามารถใช้ต่ออายุได้ 1 ปี ผู้ที่สมัครได้คือ 1. สำหรับผู้ที่การ์ดหมดอายุตั้งแต่ 1 ม.ค 64 เป็นต้นไป สามารถกดสมัครได้ แม้เลยวันหมดอายุใบประกาศเดิมมาแล้ว 2. ผู้ที่การ์ดยังไม่หมดอายุ สามารถลงทะเบียนได้ก่อนวันหมดอายุในใบประกาศเดิม
ครึ่งวัน
1,000 บาท
 • [TRC Card] Online ACLS Renewal MCQ 1 ปี (13.00 - 15.00 น.)26 ต.ค. 2564 เต็ม  
หลักสูตรต่ออายุใบประกาศนียบัตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นสูง - การ์ด TRC ([TRC] ACLS Instructor Renewal)
ACLS Instructor
(รับเฉพาะแพทย์เท่านั้น) ACLS Instructor renewal day 1 + ฝึกสอน day 2-3 ***ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ต้องมีใบ ACLS Instructor ของ TRC ที่ยังไม่หมดอายุ และสามารถตรวจสอบได้****
1 วัน 2 วัน
16,500 บาท
หลักสูตรต่ออายุใบประกาศนียบัตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นสูง (MCQ) - การ์ด TRC ([TRC] ACLS Instructor Renewal (MCQ))
ACLS Instructor
สำหรับผู้ที่มี ACLS Instructor Card ที่หมดอายุไปแล้วตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และมีแต้มสอนตั้งแต่ 8/16 แต้ม แล้วต้องการต่ออายุการ์ด สามารถสมัครสอบผ่านเวบไซต์ ThaiCPR.org ได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ โดยผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ MCQ 90% จะได้รับการมอบหมายให้คุมสอบ ACLS Provider Online Renewal อีก 1 คอร์ส แล้วจะได้รับการ์ดใหม่ที่มีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ สำหรับ ACLS/PALS instructor ที่การ์ดกำลังจะหมดอายุ และยังเก็บแต้มสอนได้ไม่ครบ ให้สมัครคุมสอบเพื่อเก็บแต้มต่ออายุให้ครบตามปกติ ส่วนผู้สอนที่การ์ดหมดอายุไปแล้วตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป แต่มีแต้มสอนไม่ถึง 8/16 แต้ม หรือการ์ดหมดอายุไปแล้วก่อน 1 มกราคม 2564 ไม่สามารถทำการต่ออายุการ์ดได้ครับ
ครึ่งวัน ครึ่งวัน
0 บาท
หลักสูตรการช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง - การ์ด TRC ([TRC] PALS Provider)
หลักสูตร 2 วันเต็ม (08.00 - 17.00 น.) ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนมาส่งในวันอบรม
2 วัน
5,500 บาท
หลักสูตรต่ออายุใบประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง - การ์ด TRC ([TRC] PALS Provider Renewal)
PALS Provider
1 วัน (08.00 - 17.00 น.) ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนมาส่งในวันอบรม **ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 6 ท่าน**
1 วัน
3,300 บาท
 • [TRC Card] ศูนย์จำลองสถานการณ์ แพทย์ไทย 88 PALS Renewal 7/256415 พ.ย. 2564  
 • [TRC Card] ศูนย์จำลองสถานการณ์ แพทย์ไทย 88 PALS Renewal 8/256416 พ.ย. 2564  
หลักสูตรต่ออายุใบประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง - การ์ด TRC (MCQ 1 ปี) ([TRC] PALS Provider Renewal (MCQ 1 year))
PALS Provider
หลักสูตรต่ออายุ ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ไม่สามารถจัดสอบปฏิบัติได้ จึงเป็นการสอบ MCQ โดยจะสามารถใช้ต่ออายุได้ 1 ปี ผู้ที่สมัครได้คือ 1. สำหรับผู้ที่การ์ดหมดอายุตั้งแต่ 1 ม.ค 64 สามารถกดสมัครได้ แม้เลยวันหมดอายุใบประกาศเดิมมาแล้ว 2. ผู้ที่การ์ดยังไม่หมดอายุ สามารถลงทะเบียนได้ก่อนวันหมดอายุในใบประกาศเดิม
ครึ่งวัน
1,000 บาท
หลักสูตรต่ออายุใบประกาศนียบัตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง - การ์ด TRC ([TRC] PALS Instructor Renewal)
PALS Instructor
(รับเฉพาะแพทย์เท่านั้น) PALS Instructor Renewal day 1 + ฝึกสอน day 2-3 ***ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ต้องมีใบ PALS Instructor ของ TRC ที่ยังไม่หมดอายุ และสามารถตรวจสอบได้****
1 วัน 2 วัน
16,500 บาท
หลักสูตรต่ออายุใบประกาศนียบัตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง (MCQ) - การ์ด TRC ([TRC] PALS Instructor Renewal (MCQ))
PALS Instructor
สำหรับผู้ที่มี PALS Instructor Card ที่หมดอายุไปแล้วตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และมีแต้มสอนตั้งแต่ 8/16 แต้ม แล้วต้องการต่ออายุการ์ด สามารถสมัครสอบผ่านเวบไซต์ ThaiCPR.org ได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ โดยผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ MCQ 90% จะได้รับการมอบหมายให้คุมสอบ PALS Provider Online Renewal อีก 1 คอร์ส แล้วจะได้รับการ์ดใหม่ที่มีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ สำหรับ PALS instructor ที่การ์ดกำลังจะหมดอายุ และยังเก็บแต้มสอนได้ไม่ครบ ให้สมัครคุมสอบเพื่อเก็บแต้มต่ออายุให้ครบตามปกติ ส่วนผู้สอนที่การ์ดหมดอายุไปแล้วตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป แต่มีแต้มสอนไม่ถึง 8/16 แต้ม หรือการ์ดหมดอายุไปแล้วก่อน 1 มกราคม 2564 ไม่สามารถทำการต่ออายุการ์ดได้ครับ
ครึ่งวัน ครึ่งวัน
0 บาท
หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ - การ์ด AHA ([AHA] BLS Provider for HCP)
หลักสูตร 5 ชั่วโมง (08.00 - 13.00 น.) **ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 3 ท่าน** เอกสารในคอร์สทั้งหมดใช้ของ AHA ผู้เข้าอบรมต้องอ่าน e-book ที่ได้รับล่วงหน้า ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://international.heart.org/en/our-courses/basic-life-support
ครึ่งวัน
1,500 บาท
หลักสูตรต่ออายุครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ - การ์ด AHA ([AHA] BLS Instructor for HCP Renewal)
AHA BLS Instructor
BLS Instructor Renewal day 1 + ฝึกสอน BLS 1 class เอกสารในคอร์สทั้งหมดใช้ของ AHA ***ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ต้องมีใบ BLS Instructor ของ AHA ที่ยังไม่หมดอายุ และสามารถตรวจสอบได้ และต้องทำแบบเรียน BLS Instructor Essential Online มาส่งในวันอบรม****
ครึ่งวัน
3,000 บาท
หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง - การ์ด AHA ([AHA] ACLS Provider)
หลักสูตร 2 วันเต็ม (08.00 - 17.00 น.) **ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 3 ท่าน** เอกสารในคอร์สทั้งหมดใช้ของ AHA ผู้เข้าอบรมต้องอ่าน e-book ที่ได้รับล่วงหน้า และต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนมาส่งในวันอบรม ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://international.heart.org/en/our-courses/acls-provider-course
2 วัน
6,800 บาท
 • [AHA Card] ศูนย์จำลองสถานการณ์ แพทย์ไทย 88 ACLS 11/2021 (Thai language)15 - 16 พ.ย. 2564  
 • [AHA Card] รพ.จุฬาลงกรณ์ ACLS 12/2021 (Thai language)2 - 3 ธ.ค. 2564  
หลักสูตรต่ออายุใบประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นสูง - การ์ด AHA ([AHA] ACLS Provider Renewal)
ACLS Provider
1 วันเต็ม (08.00 - 17.00 น.) **ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 3 ท่าน** ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนมาส่งในวันอบรม ***1. ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ต้องมีใบ ACLS Provider ของ AHA ที่ยังไม่หมดอายุและสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น 2. ผู้ที่ไม่มีการ์ด AHA มาก่อน หรือการ์ด AHA หมดอายุไปแล้ว หากสมัครและชำระเงินผิด ทางผู้จัดอบรมจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี ตรวจสอบข้อมูล AHA card เดิมของท่านได้ที่ https://ecards.heart.org/student/myecards 3. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 3 คน *** หากมีปัญหาในการสมัคร ติดต่อ info@thaicpr.org
1 วัน
4,000 บาท
 • [AHA Card] ศูนย์จำลองสถานการณ์ แพทย์ไทย 88 ACLS Renewal 6/2021 (Thai language) เฉพาะผู้ที่มี valid AHA card เท่านั้น22 พ.ย. 2564  
 • [AHA Card] ศูนย์จำลองสถานการณ์ แพทย์ไทย 88 ACLS Renewal 7/2021 (Thai language) เฉพาะผู้ที่มี valid AHA card เท่านั้น23 พ.ย. 2564  
หลักสูตรต่ออายุใบประกาศนียบัตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นสูง - การ์ด AHA ([AHA] ACLS Instructor Renewal)
AHA ACLS Instructor
(รับเฉพาะแพทย์เท่านั้น) ACLS Instructor renewal day 1 + ฝึกสอน day 2-3 ***ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ต้องมีใบ ACLS Instructor ของ AHA ที่ยังไม่หมดอายุ และสามารถตรวจสอบได้****
1 วัน
5,000 บาท
หลักสูตรการช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง - การ์ด AHA ([AHA] PALS Provider)
หลักสูตร 2 วันเต็ม (08.00 - 17.00 น.) **ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 3 ท่าน** เอกสารในคอร์สทั้งหมดใช้ของ AHA ผู้เข้าอบรมต้องอ่าน e-book ที่ได้รับล่วงหน้า และต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนมาส่งในวันอบรม ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://international.heart.org/en/our-courses/pediatric-advanced-life-support
2 วัน
6,800 บาท
 • [AHA Card] ศูนย์จำลองสถานการณ์ แพทย์ไทย 88 PALS 9/2021 (Thai language)18 - 19 พ.ย. 2564  
หลักสูตรต่ออายุใบประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง - การ์ด AHA ([AHA] PALS Provider Renewal)
PALS Provider
1 วันเต็ม (08.00 - 17.00 น.) **ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 3 ท่าน** ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนมาส่งในวันอบรม ***1. ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ต้องมีใบ PALS Provider ของ AHA ที่ยังไม่หมดอายุและสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น 2. ผู้ที่ไม่มีการ์ด AHA มาก่อน หรือการ์ด AHA หมดอายุไปแล้ว หากสมัครและชำระเงินผิด ทางผู้จัดอบรมจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี ตรวจสอบข้อมูล AHA card เดิมของท่านได้ที่ https://ecards.heart.org/student/myecards 3. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 3 คน *** หากมีปัญหาในการสมัคร ติดต่อ info@thaicpr.org
1 วัน
4,000 บาท
 • [AHA Card] ศูนย์จำลองสถานการณ์ แพทย์ไทย 88 PALS Renewal 4/2021 (Thai language) เฉพาะผู้ที่มี valid AHA card เท่านั้น19 พ.ย. 2564  
หลักสูตรต่ออายุใบประกาศนียบัตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง - การ์ด AHA ([AHA] PALS Instructor Renewal)
AHA PALS Instructor
(รับเฉพาะแพทย์เท่านั้น) PALS Instructor renewal day 1 + ฝึกสอน day 2-3 ***ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ต้องมีใบ PALS Instructor ของ AHA ที่ยังไม่หมดอายุ และสามารถตรวจสอบได้****
1 วัน
5,000 บาท